• 1

    Купи PIXELS

  • 2

    Снимай касовата бележка

  • 3

    Регистрирай я ТУК

Правила и условия

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

Промоцията се организира от Пауър Брандс ЕООД, ЕИК: 200521884 със селище и адрес на управление: град Пловдив, бул. Дунав No 5, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

1.2 Администратор/модератор на Играта във Facebook е „ОРМ Дигитални решения“ ЕООД, ЕИК 205469363, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив; Район Южен, ул. Околчица 32, наричано по-долу „Администратор” или „Модератор“.

1.3 Пауър Брандс ЕООД и ОРМ Дигитални Решения ЕООД действат като съвместни администратори на лични данни.

 

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: www.pixelswine.bg

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.pixelswine.bg

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 

3.1 Промоцията се организира и провежда от Пауър Брандс ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, предлагащи участващите продукти.

 

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоционалният период стартира на 11 октомври 2021 г. и продължава до 23:59 часа на 7 ноември 2021 г. включително (4 седмици).
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: www.pixelswine.bg

 

 

ЧАСТ 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ И ОБЕКТИ В ПРОМОЦИЯТА

 

5.1 Участието в промоцията е обвързано с покупка на един от следните продукти Pixels Розе от Гренаш, Pixels Глера Брут, Pixels Совиньон Блан, Pixels Каберне Совиньон, Pixels Шардоне, Pixels Сира или Pixels Регент, независимо от типа разфасовка.

5.2 Участващите в промоцията продукти, описани т. 5.1, могат да бъдат закупени от всички търговски обекти на територията на страната, които ги предлагат. Включват се както магазинна мрежа, така и кафе-аперитиви, ресторанти, нощни заведения и т.н.

 

 

ЧАСТ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, спазили условията за участие в играта.

6.2. В разпределението на наградите не участват лица, участвали в Промо играта с фискален бон от закупени продукти „Pixels” на стойност по-малка от 5 лв. с ДДС, както и такива с фискални бонове за закупени продукти „Pixels“, преди началото и след края на Промо играта.

6.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Пауър Брандс ЕООД, ОРМ Дигитални решения ЕООД и всички останали обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.

6.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 6.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

 

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

 

7.1 Наградите по промоцията са:

- 8 бр. пуфа, брандирани с Pixels;
- 10 бр. комплекта дъска и аксесоари за сирене;
- 20 бр. Комплекта за вино;
- 100 броя бутилки Pixels 750ml и термометър за бутилка

7.2 Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочените награди, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

 

8.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и на стойност от минимум 5 лв. под марката Пикселс от обектите, участващи в промоцията.

8.2. Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, тел. номер, снимка и данни на касовия бон на сайта www.pixelswine.bg. Един уникален номер на бележка може да бъде регистриран само веднъж.

8.3. Всеки един участник може да участва с неограничен брой регистрирани бележки. Една валидно регистрирана бележка се брои за едно участие в томболата за разпределяне на наградите.

8.4. Всяка една регистрирана бележка участва във всички седмични тегления на награди.

8.5 Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

 

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1 Тегленето на наградите се осъществява веднъж седмично - в понеделник, както е посочено по-долу. Самото теглене на награди ще се осъществява в офиса на Пауър Брандс ЕООД, в гр. Пловдив, бул. Дунав 5, в качеството му на организатор. За всяко едно теглене на наградите има предвидени следният тип и брой големи и малки награди, както следва:

- седмица 1 – от 11 октомври до 17 октомври – тегленето на печеливши ще бъде на 18 и наградите ще бъдат: 2 бр. пуф, 2 бр. комплекта дъска и аксесоари за сирене, 5 бр. комплекта за вино, 25 бр. бутилка вино Pixels 750ml и термометър за бутилка.
Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 2 работни дни след изтеглянето им.

- седмица 2 – от 18 октомври до 24 октомври – 2 бр. пуф, 2 бр. комплекта дъска и аксесоари за сирене, 5 бр. комплекта за вино, 25 бр. бутилка вино Pixels 750ml и термометър за бутилка
Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 2 работни дни след изтеглянето им.

- седмица 3 – 25 октомври до 31 октомври – 2 бр. пуф, 3 бр. комплекта дъска и аксесоари за сирене, 5 бр. комплекта за вино, 25 бр. бутилка вино Pixels 750ml и термометър за бутилка
Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 2 работни дни след изтеглянето им.

- седмица 4 – от 1 ноември до 7 ноември 2 бр. пуф, 3 бр. комплекта дъска и аксесоари за сирене, 5 бр. комплекта за вино, 25 бр. бутилка вино Pixels 750ml и термометър за бутилка
Обявяването на изтеглените победители ще бъде не по-късно от 2 работни дни след изтеглянето им.

9.2 Всички печеливши ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията си в сайта.

9.3 Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 7.

9.4 Наградите ще бъдат изпращани по куриер и предавани на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта.

9.5 Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

9.6 Наградите ще бъдат изпратени чрез одобрена от Организатора куриерска фирма, не по-късно от 30 календарни дни от получаването на пълни и точни данни за доставка от страна на печелившите.

 

 

ЧАСТ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ 

 

10.1 Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

 

 

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

 

11.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.

11.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.

11.3. Печелившите са длъжни да потърсят своите награди в срок от 30 календарни дни след обявяването им на сайта. Печеливши, които не потърсят спечелените от тях награди в този срок, губят правото си да ги получат.

 

 

ЧАСТ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

12.1. Организатора на промоцията събира и обработва лични данни във връзка с участие в играта и изпращане на наградите.

12.2 За целите на участието в Играта, Организаторът като администратор събира и обработва следните данни на участниците: две имена, имейл и телефонен номер, данни на касов бон и снимка на касов бон.

12.3 За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни: адрес, който печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора.

12.4 Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на Пауър Брандс ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.

12.5 Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
(1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на играта www.pixelswine.bg
(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
(3) Личните данни, необходими за обявяване брутната сума на наградите, по-конкретно три имена, адрес и ЕГН, ще бъдат заличени 1 година след подаването на служебната бележка.

12.6. Основание за събиране и обработване на данните е легитимният интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан накратко «ОРЗД»), който, приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.

12.7 В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт във връзка с тематиката на Играта.

12.8 Получатели/категории получатели на данните:
(1) Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, адрес, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на Пауър Брандс ЕООД.

12.9. Вашите права, като субект на данни:
(1) Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните Участниците имат право на безплатен достъп до данните (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването.
(2) Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
(3) Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
(4) При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
(5) В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
(6) Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес град Пловдив, ул. Околчица № 32 (до офис на ОРМ Дигитални решения ЕООД), както и на телефон 0700 31 0 30 или по електронна поща на адрес dpo@orm.bg
(7) Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на уеб сайта на настоящата промоция, както и Facebook страницата и всичките й функционалности, може да откриете на посочения линк www.pixelswine.bg/privacy.

 

 

ЧАСТ 13. УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НАГРАДАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗОДФЛ.

 

13.1 Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на Пауър Брандс ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.
  

 

 

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

14.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

 

 

ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ

 

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS и чрез електронна поща по време на промоцията и в период 30 календарни дни след края й.

Посещавайки нашия уеб сайт, приемаш да използваш "бисквитки" (cookies).

Научи повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.